СТАТУТ ОРГАНІЗАЦІЇ „УКРАЇНСЬКЕ АТЕЛЬЄ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ“

1 Назва та місце організації 

 1. Організація носить назву “Ukrainisches Atelier für Kultur und Sport” (“Українське Ательє культури та спорту”.
 2. Організація внесена до реєстру громадських організацій та містить в своїй назві додаток “e. V.“ (“eingetragener Verein” – зареєстрована організація).
 3. Місто реєстрації організації – місто Штутгарт.

2 Цілі

 1. Цілі об’єднання включають:
  • Популяризація мистецтва, культури та спорту
  • Інтеграція українських мігрантів в німецьку культуру та побут
  • Підтримка потребуючих на допомогу людей в Україні.

Цілі статуту реалізуються, зокрема (діючі та заплановані проєкти):

 • Видання журналу
 • Проведення виставок (прикладного та образотворчого мистецтва, фотовиставок)
 • Організація концертів та семінарів
 • Організація участі українських мігрантів в різних спортивних змаганнях, як наприклад B2Run, Stuttgart Lauf тощо
 • Організація та проведення екскурсій для українських мігрантів в регіоні
 • Участь у “Днях Культури” міста Штутгарт
 • Створення бібліотеки української літератури
 • Надання матеріальної та / або фінансової допомоги
  • малозабезпеченому цивільному населенню України
  • дітям-сиротам в Україні
  • жертвам воєнного конфлікту на Сході України та їх родинам

2. Організація переслідує виключно і безпосередньо благодійні та неприбуткові цілі, які прописані у статуті згідно рішення податкового органу міста Штутгарт від 27.09.2016 §60a Abs. 1 AO (Bescheid vom Finanzamt Stuttgart-Körperschaften vom 27.09.2016 nach §60a Abs. 1 AO über die gesonderte Feststellung der Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51, 59, 60 und 61 AO).

3 Набуття членство

 1. Членами організації може стати будь-яка фізична особа.
 2. Правління організації приймає рішення про прийом після письмової заяви. Що стосується неповнолітніх, заяву про вступ повинен подати законний представник.
 3. Членство укладається на один рік і автоматично продовжується на наступний рік, якщо не скасовується.

4 Припинення членства

 1. Членство закінчується
  • зі смертю члена/членкині,
  • шляхом добровільного скасування членства,
  • видаленням з членських списків,
  • виключенням з організації.
 2. Добровільне скасування членства відбувається в письмовій формі члену/членкині правління. Це допустимо лише наприкінці календарного року з попереднім повідомленням зо три місяці.
 3. Член/членкиня може бути виключеним зі списку членів організації за рішенням правління, якщо, незважаючи на два нагадування, він/вона все ще заборгований/а із виплатою членських внесків. Член/членкиня повинен/повинна бути повідомленим про виключення у письмовій формі.
 4. Член/членкиня може бути виключеним зі списку членів організації за рішенням загальних зборів, якщо він/вона грубо порушив/ла інтереси організації. Перед прийняттям рішення члену/членкині необхідно надати можливість особисто виправдати себе. Будь-яка письмова заява відповідної особи повинна бути зачитана на загальних зборах.

5 Членські внески

 1. Членські внески стягуються. Загальні збори визначають розмір щорічної плати та термін її сплати.
 2. Почесні члени та студенти звільняються від зобов’язання щодо внеску.
  • Студенти повинні додати дійсне студенське посвідчення разом із заявою про вступ.

6 Органи правління

 1. Правління
 2. Загальні збори

7 Правління

 1. Згідно з § 26 BGB правління складається з:
  • голови
  • секретаря
  • скарбника
 1. Правління діє на волонтерських засадах.
 2. Кожен член/членкиня правління індивідуально уповноважений представляти організацію в суді та поза ним. Не дозволяється поєднувати декілька управлінських рад в одній особі.

8 Строк повноважень правління

 1. Правління обирається загальними зборами строком на два роки з дня виборів. Однак воно залишається на посаді, поки правління не буде новообраним.
 2. Якщо член/членкиня правління подає у відставку протягом строку повноважень, правління обирає замінного члена (з числа членів організації) на решту терміну повноважень відставки.

9 Прийняття рішень правління

 1. Правління приймає свої рішення на засіданнях правління, які голова правління скликає у письмовій формі, по телефону або по телеграфу. У будь-якому випадку необхідно дотримуватися триденного строку сповіщення. Не потрібно повідомляти про порядок денний. Правління має кворум, якщо присутні принаймні два члени ради, в тому числі голова. Більшість поданих дійсних голосів приймає рішення що до його прийняття. У разі суперечки скликається рада засновників, і застосовується розділ 11.
 2. Засідання правління координує голова правління. Рішення правління підлягають запису на докази та підписуються головою засідання.
 3. Рішення правління можуть бути прийняті в письмовій формі або по телефону, якщо всі члени правління заявляють про згоду на постанову, яка буде вирішена.

10 Загальні збори

 1. Чергові загальні збори мають відбуватися не рідше одного разу на рік, бажано в останньому кварталі. Правління скликає їх шляхом письмового повідомлення за два тижні, із зазначенням порядку денного. Строк починається з робочого дня після відправлення запрошення. Вважається, що лист-запрошення отримано членом/членкинею, якщо він направлений на останню адресу, яку член/членкиня дав організації в письмовій формі. Правління встановлює порядок денний.
 2. Правління може в будь-який час скликати позачергові загальні збори. Такі збори повинні бути скликані, якщо цього вимагають інтереси організації, письмово із зазначенням мети та причин.
 3. Кожен присутній/я член/членкиня – в тому числі почесний/а член/членкиня – має один голос на загальних зборах.
 4. Загальні збори відповідають, зокрема, за наступні питання:
  • Прийняття річного звіту правління;
  • Визначення суми та строку сплати членських внесків;
  • Обрання та звільнення членів правління;
  • Постанова про зміну статуту та про розпуск організації;
  • Призначення почесних членів;
 5. Кожні належним чином скликані загальні збори є дійсними незалежно від кількості присутніх членів.
 6. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів. Однак для зміни статуту та цілей організації потрібна більшість ¾ дійсних голосів.
 7. Усі рішення загальних зборів повинні бути записаними в протоколі, який повинен бути підписаний головою та секретарем.

11 Прийняття рішень на загальних зборах

 1. Загальні збори координує голова або інший/а член/членкиня правління. Якщо жодного/ї члена/членкині правління немає, на загальні збори призначається керівник.
 2. Секретар веде протокол. Якщо секретаря немає, голова засідання призначає секретаря.
 3. Голова загальних зборів визначає тип голосування. Голосування повинно проводитися в письмовій формі, якщо на це вимагає третина членів, що голосують.
 4. Загальні збори не є публічними. Голова загальних зборів може приймати гостей. Загальні збори приймають рішення про допуск преси, радіо та телебачення.
 5. Кожні належним чином скликані загальні збори є дійсними незалежно від кількості присутніх.
 6. Загальні збори, як правило, приймають всі рішення простою більшістю голосів; утримання від голосування залишаються поза увагою. Однак для зміни статуту (включаючи цілі організації) необхідна більшість з трьох чвертей голосів, які мають дійсний голос, і чотири п’яті для розпуску організації.
 7. Вибори: якщо жоден кандидат не досяг більшості дійсних голосів, поданих у першому голосуванні, відбудуться повторні вибори між кандидатами, які досягли двох найвищих голосів.
 8. Рішення, прийняті на загальних зборах повинні бути записаними в протоколі, який повинен бути підписаний відповідним головою зборів та секретарем. Протокол повинен містити наступне: місце та час проведення загальних зборів, голова загальних зборів та секретар, кількість присутніх членів, порядок денний, індивідуальні результати голосування та тип голосування. У разі внесення змін до статуту, положення, яке має бути змінено, повинно бути зазначено.

12 Розпуск та активи організації

 1. Для розпуску організації необхідна більшість із 4/5 дійсних голосів.
 2. При розпуску організації, відклику юридичної дієздатністі відкликається або якщо пільгові цілі припиняють своє існування, активи організації потрапляють до WWF Німеччини (Reinhardtstraße 18, 10117 Берлін) для використання у проектах із збереження популяції панд.